მილოცვა

სკოლა ,,ათინათის' დირექცია და პედაგოგიური კოლექტივი ულოცავს 2015-2016 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულებს სტუდენტობას!

ექსკურსია

VI კლასი იმყოფებოდა ექსკურსიაზე წილკანში

ექსკურსია

X კლასი იმყოფებოდა ექსკურსიაზე გერგეთი-დარიალის ხეობაში

გასვვლითი გაკვეთილი

VI კლასში ჩაატარდა გასვლითი გაკვეთილი ქართულ ენაში თემაზე ,,ილიას შემოქმედება"

 
 
 
პედაგოგთა გადამზადების ტრენინგი

მიმდინარე სასწავლო წლის მაისში ჩატარდა პედაგოგთა გადამზადების ტრენინგი

სკოლის მისია

სკოლის მისიაა-ემსახუროს სასკოლო განათლების სახელმწიფო მიზანს. განათლების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების შესაბამისად განახორციელოს დაწყებითი, საბაზო და საშუალო ზოგადი განათლების საფეხურები. შესაბამისად მოსწავლეებს მისცეს ზოგადი განათლების ცოდნის საფუძვლები. აღზარდოს ფიზიკურად ჯანმრთელი, მაღალზნეობრივი, კრიტიკულად მოაზროვნე, შრომისმოყვარე და პატრიოტი მამულიშვილები, რომლებიც თავიანთ წვლილს შეიტანენ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, ექნებათ, როგორც საკუთარი, ისე უცხო კულტურული გარემოს თვითმყოფადობის განცდა. შესთავაზოს მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ძირითადი და დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურება. ძირითადი აქცენტი გააკეთოს უცხოური ენის (ინგლისური) სწავლებაზე. I-VIII კლასებში იმუშაოს გახანგრძლივებული დღის რეჟიმით. საგანმანთლებლო პროცესის ძირითადი ფიგურა იყოს მოსწავლე და თითოეულ საგანში მიღწეული შედეგი.

სკოლის მიზანი და ამოცანები

  სკოლის მიზანია:

  1. მოსწავლეთა მიერ თითოეულ აკადემიურ საგანში ცოდნის მიღება, უნარების განვითარება, ეთიკის ძირითადი ნორმების გაცნობა, პიროვნული ფასეულობების სისტემის განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო სფეროში არსებული სტანდარტების შესაბამისად;
  2. თითოეული მოსწავლის სტიმულირება სოციალური ჩართულობისა და ეფექტური კომუნიკაციის კუთხით;
  3. მოსწავლეთათვის ცოდნის მიცემა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება.

 

       სკოლის ამოცანებია:

  1. საიმედო, კეთილგანწყობილი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, რაც თითოეულ მოსწავლეს დაეხმარება სკოლაში საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად განვითარებასა და გამოვლენაში;
  2. თითოეული ბავშვის მონდომებისა და შემოქმედებითი აქტივობის წახალისება;
  3. მოსწავლეებში დამოუკიდებელი და ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
  4. აქტიური მენტალობისა და კრიტიკული აზროვნების სტიმულირება;
  5. მომავალ თაობაში საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 

მოსწავლეთა შეფასების სისტემა

სკოლაში არსებული მოსწავლეთა შეფასების სისტემა შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას, შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას და ასევე სწავლის ხარისხის გაკონტროლებას.

აკადემიური მოსწრების გასაუმჯობესებლად ვიყენებთ შეფასების განმსაზღვრელ და განმავითარებელ სისტემას, რომელიც შეესაბამება  ეროვნულ სასწავლო გეგმას. I-IVკლასებში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება, ხოლო V-XII კლასებში როგორც განმსაზღვრელი ასევე განმავითარებელი შეფასება.

განმსაზღვრელი შეფასებების რუბრიკები და კრიტერიუმები შემუშავებულია ცალკეულ კათედრებზე.

შეფასება ხორციელდება ხუთდონიანი და ათქულიანი სისტემით.

შეფასების კრიტერიუმები გამჭვირვალე და ცნობილია მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის.

სკოლის პედაგოგები

მარიამ ხიდეშელი-ისტორიის პრაქტიკოსი პედაგოგი

ნანა გაბრიჭიძე-ქართული ენისა და ლიტერატურის უფროსი პედაგოგი

ცისია ყიფიანი-ქართული ენისა და ლიტერატურის პრაქტიკოსი პედაგოგი

მაია ხვთისიაშვილი-მათემატიკის პრაქტიკოსი პედაგოგი

ლალი დავითური-მათემატიკის პრაქტიკოსი პედაგოგი

თამარ რაზმაძე-ბროკიშვილი-მათემატიკის პრაქტიკოსი პედაგოგი

იათამზე კახიანი-ინგლისური ენის უფროსი პედაგოგი

ლელა ნადარეიშვილი-ინგლისური ენის პრაქტიკოსი პედაგოგი

მარინა ხიდეშელი-ინგლისური ენის პრაქტიკოსი პედაგოგი

თამარ ქოქიაშვილი-ინგლისური ენის პრაქტიკოსი პედაგოგი

ეველინა ბექურიძე-რუსული ენის პრაქტიკოსი პედაგოგი

ლალი გელეიშვილი-რუსული ენის პრაქტიკოსი პედაგოგი

ფატმან ტოგონიძე-ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების პრაქტიკოსი პედაგოგი

მაია ხეჩიკაშვილი-გეოგრაფიისა და სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების უფროსი პედაგოგი

ირმა კონჯარია-ბიოლოგიის უფროსი პედაგოგი

ეთერ ქართველიშვილი-ქიმიის უფროსი პედაგოგი

მიხეილ ჯანჯალაშვილი-ფიზიკის უფროსი პედაგოგი

მარინე მაისურაძე-ფიზიკის პრაქტიკოსი პედაგოგი

ნუცა ჭიჭინაძე-გერმანული ენის უფროსი პედაგოგი

ოლიკო ჩიქოვანი- ხელოვნების ისტორიის  პედაგოგი

მარინა სიდამონიძე-სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პრაქტიკოსი პედაგოგი

ნარგიზა ბენდიანიშვილი-სპორტის პრაქტიკოსი პედაგოგი

გიორგი საღირაშვილი-სპორტის პრაქტიკოსი პედაგოგი

ნატო ქველაძე-სპორტის პრაქტიკოსი პედაგოგი

დავით ქარსელაძე-საგზაო ნიშნების და მოძრაობის უსაფრთხოების პრაქტიკოსი პედაგოგი

ნინო რუხაძე-მუსიკის პრაქტიკოსი პედაგოგი

ანნა მკრტიჩიანი-ი.ს.ტ-ს პრაქტიკოსი პედაგოგი

ირმა კლიმიაშვილი-დაწყებითი კლასების უფროსი პედაგოგი

ნათია ვერულავა-დაწყებითი კლასების პრაქტიკოსი პედაგოგი

ლელა ქაფიანიძე-დაწყებითი კლასების პრაქტიკოსი პედაგოგი

მაია ქენქაძე-კურატორ-დამრიგებელი

სწავლის დრო

 სასწავლო წელი შედგება ორი სემესტრისაგან,მას სემესტრებად ჰყოფს ზამთრის არდადეგები.

   2015-2016 სასწავლო წლის დაწყების თარიღია 2016 წლის 7 სექტემბერი.

I-XII კლასის მოსწავლეთათვის სასწავლო წელი დასრულდება 2016 წლის 20 მაისს.

II-XI კლასის მოსწავლეთათვის კი- 2016 წლის 10 ივნისს.

   სასწავლო კვირა 5 დღიანია.

საგაკვეთილო პროცესი იწყება 9.00 სთ.

   გაკვეთილის ხანგრძლივობა 45 წუთია.გამონაკლისს წარმოადგენს I კლასი,სადაც გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 35 წუთი.

   II-XII კლასებში გაკვეთილებს შორის შესვენების ხამგრძლივობა 5 წუთია,ხოლო მეორე და მესამე გაკვეთილების შემდეგ შესვენების ხანგძრლივობა შეადგენს 10 წუთს.

   I კლასში გაკვეთილებს შორის  შესვენების ხანგრძლივობა 10 წუთია.მეორე გაკვეთილის შემდეგ - 15 წუთი.

   სკოლა I-VIII კლასებში მუშაობს გახანგრძლივებული დღის რეჟიმით.აღნიშნული კლასების მოსწავლეები სკოლაში იმყოფებიან 17.00 საათამდე.

ელექტრონული ჟურნალი
2021 / 2022 სასწავლო წლის კალენდარი

სკოლა "ათინათში" ახალი სასწ.წელი დაიწყება 2022 წლის 15 სექტემბერს და დასრულდება 2023 წლის 15 ივნისს

სრულად
ძვირფასო მშობლებო

პირველკლასელებო !  გილოცავთ 2021-2022  სასწავლო წლის დამთავრებას და გაცნობებთ, რომ სკოლა "ათინათში" სასწავლო წელი განახლდება 2022 წლის 15 სექტემბერს.

სრულად
1 ... 3 4 5